szkola tanca

Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA BOHEMA
z dnia 01.09.2017

 • 1 DEFINICJE
 1. Szkoła -           Szkoła Tańca „BOHEMA” Bogumiła Ćwięka – Borowiak, Małgorzata Wójcik s.c., NIP 9671311861, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51 wraz z filiami w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, w Białych Błotach, ul. Centralna 27A, w Szubinie, ul. Kcyńska 1, w Pruszczu Pomorskim, ul. Plac Poniatowskiego 10.
 2. Uczestnik -           osoba zapisana na zajęcia prowadzone przez Szkołę.
 3. Klient -           osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – strona umowy - zapisana na zajęcia, lub upoważniona do działania w imieniu Uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Instruktor -           osoba prowadząca zajęcia w imieniu Szkoły oraz opiekun grup na turniejach.
 5. Sala -           pomieszczenie przeznaczone do odbywania treningów i kursów.
 6. Zajęcia -           kursy taneczne organizowane przez Szkołę i inne wydarzenia taneczne (m.in. Turnieje Szkoły) prowadzone przez Szkołę w jej siedzibie lub filiach, lub poza          siedzibą lub jej filiami.
 7. Turnieje -           wydarzenia taneczne organizowane przez inne podmioty niż Szkoła.
 8. Grupa -           grono Uczestników wyodrębnionych według rodzaju zajęć.
 9. Cennik -           tabela opłat za poszczególny rodzaj zajęć.
 10. Opłaty turniejowe - koszty ponoszone przez klientów w związku z uczestnictwem w turniejach.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wypełnienie i złożenie przez Klienta deklaracji uczestnictwa oraz opłacenie należności zgodnie z cennikiem, a w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – złożenia dodatkowego oświadczenia zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie szkolabohema.pl oraz w siedzibie i filiach Szkoły.
  2. Wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Szkołą na świadczenie wskazanych w deklaracji zajęć. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie szkolabohema.pl oraz w siedzibie i filiach Szkoły.
  3. Zajęcia prowadzone są w grupach, w których liczba uczestników nie może być mniejsza niż 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy lub połączenia kilku grup, w przypadku, gdy liczba uczestników przynajmniej w jednej grupie będzie mniejsza niż 10.
  4. O przyjęciu do grupy decyduje data złożenia deklaracji i opłacenia należności zgodnie z cennikiem oraz spełnienie warunków dodatkowych wynikających z wymagań dotyczących poszczególnych grup (np. wiek, poziom zaawansowania).
  5. Klient i Uczestnik zobowiązani są do:

-           przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju,

-           zgłaszania Instruktorowi przed zajęciami wszelkich dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, ciąży, innych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach,

-           terminowego uiszczania należności za zajęcia i opłaty turniejowe,

-           punktualnego przybywania na zajęcia,

-           systematycznego i aktywnego uczestnictwa z zajęciach,

-           zapewnienia sobie odzieży (strojów) i obuwia odpowiedniego do rodzaju zajęć, zgodnie ze wskazaniami Instruktora lub Szkoły,

-           wykonywania poleceń Instruktora,

-           dbania o dobre imię i wizerunek Szkoły,

-           utrzymywania porządku w miejscu odbywania zajęć, turniejów i innych wydarzeń,

-           uczestniczenia w zebraniach organizacyjnych,

-           wskazania adresu e-mail do kontaktu ze Szkołą.

 1. Na terenie Szkoły zabrania się:

-           palenia tytoniu,

-           wnoszenia i spożywania środków odurzających i alkoholowych,

-           stawiania się na zajęcia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

-           wnoszenia i spożywania gorących napojów i posiłków (na sali zajęciowej),

-           przebywania na Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.

 1. W czasie zajęć na Sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy, instruktorzy oraz inni upoważnieni pracownicy i współpracownicy Szkoły, w tym współwłaściciele Szkoły. Inne osoby, nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, w szczególności rodzice i opiekunowie, mogą być obecne na zajęciach jedynie w przypadku gdy rodzaj odbywanych zajęć dopuszcza obecność takich osób oraz uzyskały zgodę Instruktora.
 2. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika obowiązków i zakazów wskazanych ust. 5 i 6 skutkować może wykluczeniem Uczestnika z zajęć. Wykluczenie z zajęć nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia. Osoby małoletnie zobowiązane są do pozostawania na Sali do zakończenia Zajęć.
 3. Szkoła nie jest odpowiedzialna za utratę wniesionych na jej teren przedmiotów.
 4. Nieprzestrzeganie przez Klienta lub Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych postanowień wynikających z zawartej umowy skutkować może skreśleniem z listy Uczestników oraz rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skreślenie z listy Uczestników i rozwiązanie umowy musi być poprzedzone przynajmniej jednym pisemnym upomnieniem. Rozwiązanie umowy na podstawie wskazanej w zdaniu pierwszym wyłącza roszczenie Klienta o zwrot uiszczonych i niewykorzystanych opłat.
 5. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient i/lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
 • 3 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ I WYPOWIEDZENIE UMOWY
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji (odstąpienia od umowy) z udziału w zajęciach w przypadku gdy nie odbyły się jeszcze żadne zajęcia wynikające z harmonogramu. Rezygnacja z zajęć wymaga złożenia w Szkole pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego przez Klienta o rezygnacji bądź przesłania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu takiego oświadczenia przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem zajęć.
 2. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu Szkoła ma prawo obciążyć Klienta opłatą stosunkową, zgodnie cennikiem przedmiotowych zajęć, zaś tak złożono rezygnacja nie będzie skuteczna.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku rezygnacji bądź wypowiedzenia umowy wszelkie dotychczas uiszczone opłaty turniejowe (m.in. opłata startowa, koszt wynajmu autokaru) nie podlegają zwrotowi, chyba że organizator lub inny podmiot, na rzecz którego zostały uiszczone wskazane należności, dokona ich zwrotu.
 • 4 ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ
 1. Szkoła prowadzi harmonogram zajęć, który jest dostępny na stronie internetowej szkolabohema.pl oraz przesyłany do klientów na wskazany przez nich adres e-mail.
 2. W przypadku odwołania zajęć zostaną one odrobione w innym terminie wskazanym przez Szkołę.
 3. W wypadku losowym spowodowanym nieobecnością instruktora, zajęcia może poprowadzić inny wyznaczony przez Szkołę Instruktor.
 • 5 PŁATNOŚCI I ZWROTY OPŁAT
 1. Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej szkolabohema.pl i w Szkole.
 2. O opłatach turniejowych, innych opłatach oraz kosztach dodatkowych związanych          z uczestnictwem w zajęciach lub Turniejach Klienci informowani są na zebraniach organizacyjnych i/lub e-mailem.
 3. Opłaty turniejowe płatne są z góry, nie później niż na 14 dni przed Turniejem.
 4. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Należności należy uiszczać:

-          gotówką w Szkole,

-          przelewem na rachunek bankowy Szkoły o numerze:

36 1540 1027 2078 7570 9066 0001

(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika, filię: Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo, Szubin, Pruszcz, oraz okres za jaki uiszczona jest należność).

 1. Zwrot opłaty przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej co najmniej dwutygodniowej nieobecności na Zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.
 2. Zwrot następuje poprzez udzielenie bonifikaty w najbliższej, regulowanej przez Uczestnika opłacie, w wysokości odpowiadającej przysługującemu zwrotowi.
 • 6 TURNIEJE I WYDARZENIA TANECZNE
 1. Celem Grup turniejowych tworzonych i organizowanych przez Szkołę jest realizacja programu treningowego oraz uczestnictwo w turniejach i innych wydarzeniach tanecznych.
 2. Uczestnicy grup turniejowych zobowiązani są do udziału w pokazach i turniejach wyznaczonych przez instruktora.
 3. Wyjazd i udział uczestnika w turnieju lub innym wydarzeniu tanecznym uwarunkowane jest wniesieniem przez Klienta opłat – zgodnie z treścią § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz złożeniem oświadczenia – wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku osób małoletnich.
 4. Szkoła organizuje dodatkowe jednorazowe wydarzenia taneczne, w których uczestnictwo jest dobrowolne, zaś płatność i zasady uczestnictwa w tych wydarzeniach ustalana jest każdorazowo przez Szkołę. Klienci informowani są o planowanych wydarzeniach i kosztach uczestnictwa drogą e-mailową lub poprzez informację na stronie internetowej szkolabohema.pl.
 • 7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę lub wydarzeń w których Szkoła uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora.
 2. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności poprzez publikację przez Szkołę lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej szkolabohema.pl, profilach społecznościowych, serwisie Youtube, itp.
 3. Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Szkoły, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów Szkoły, w tym znaków słownych i graficznych, układów i choreografii przysługują wyłącznie Szkole. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Szkołę nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta i/lub Uczestnika części lub całości wskazanych w ustępie poprzedzającym praw własności intelektualnej.
 5. Rejestracja dźwięku, obrazu oraz wizerunków osób uczestniczących w zajęciach jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Szkoły oraz osób uczestniczących w zajęciach.
 6. Klient i/lub Uczestnik wraz z podpisaniem deklaracji uczestnictwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Szkołę w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • 8 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonych przez Szkołę zajęć należy zgłaszać pisemnie do dyrekcji Szkoły (współwłaścicieli) wraz z opisem zastrzeżeń oraz wskazaniem żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 2. Szkoła udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • 9 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zawiadomienie o zmianie regulaminu, cen za zajęcia, innych istotnych warunków dotyczących prowadzonych przez Szkołę zajęć będzie dokonywane poprzez publikację na stronie internetowej szkolabohema.pl, a także e-mailem na podany przez Klienta adres.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

 

Sky Bet by bettingy.com

Zapisz sie za pomoca formularza lub telefonicznie        601 448 034       601 448 045

Odwiedziło nas

815817 osób


Szkoła tańca Bohema

Bogumiła Ćwięka-Borowiak
Małgorzata Wójcik S.C.

Dworcowa 51, 85-009 Bydgoszcz,
biuro@szkolabohema.pl

BANK „BOŚ” ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
36 1540 1027 2078 7570 9066 0001